Dyktige sjøfolk har god risikoforståelse og evne til å håndtere hendelser.

Lars Gustavsen er vår maritime direktør. Han har i hele sitt voksne liv hatt ulike roller i maritim virksomhet. De siste 8-9 årene har han ledet simulatortreningen i Simsea. Han er krystallklar på hva simulatortrening innebæreer: “En typisk simulatortrening har som overordnet mål å utvikle bedre risikoforståelse og evne til risikohåndtering innenfor ulike operasjonsområder. Vår rolle er facilitering av simulatorer som treningsarena, coaching og operasjonell- og mellom menneskelig rådgivning.”

Simulatorøvelser består av en planleggingsdel (brief), selve øvelsen og en oppsummeringsdel (debrief) etter at treningen er gjennomført.

Brifen gjennomføres før selve simulator øvelsen og rollespillet. Den består i grundig informasjons- og erfaringsutveksling mellom deltakere og instruktører for å skape felles forståelse for hensikten med øvelsen og hva den skal inneholde mht. øvelsesmomenter. Deltakerne klargjør hvilke konkrete utfordringer og hendelser de ønsker å bli eksponert for. Instruktøren programmerer simulatoren deretter.

Under selve øvelsen vil deltakerne måtte håndtere de utfordringene som instruktørene spiller inn som avtalt under brifingen. Under øvelsen vil instruktørene observere deltakerne mht. faglig utførelse, samhandling og kommunikasjon. Instruktørene coacher deltakerne både mht. operasjonell utførelse og samhandlingen rolleinnehaverne imellom. I tilfeller hvor kandidatene f.eks. ikke klarer å gjennomføre operasjonen på en forsvarlig måte stopper instruktøren «spillet» (time out) og gir deltakerne råd om hva som gikk galt og diskuterer ulike løsningsmuligheter med dem. Og, så prøver deltakerne å gjennomføre operasjonen på ny.

Under debrifen gjennomgår deltakere og instruktører de erfaringene og observasjonene man gjorde seg under simulatorøvelsene i de aktuelle rollene i håndteringen av hendelsene som ble spilt inn. Vi går også gjennom samhandlingen mellom rollene: Hvem tok initiativ, hvem involverte andre, hvem trakk seg tilbake, hvem delte erfaringer, osv. På den måten lærer man også noe om seg selv!

I tillegg inneholder simulatortrening en undervisningsdel som ofte består i en kort repetisjon av et emneområde som er kjent for deltakerne på forhånd. Også interaktive læremidler, såkalt e-læring, på nett kan være en integrert del av leveransen. For denne delen av leveransen gjennomfører vi som hovedregel kunnskapstester.

Scroll to Top